Balans en resultaten rekeningen 2016

Exploitatieactiviteiten 

 

In 2016 bedroegen de exploitatieopbrengsten van NIRAS 152.784 kEUR (zie grafiek 1). De exploitatiekosten werden op verschillende wijzen gefinancierd door de exploitatieopbrengsten. 

 

Investeringen 

 

In 2016 bedroegen de investeringen van NIRAS 19.400 kEUR. Van 1983, het jaar waarin de eerste investeringen werden gedaan, tot eind 2016 werd 376.155 kEUR geïnvesteerd (zie grafiek 2). 

 

Lasten op lange termijn 

 

De lasten op lange termijn, verbonden aan het afval dat NIRAS overneemt, worden als volgt gefinancierd: 

  • voor het afval dat NIRAS ophaalt bij de producenten die een ophalingsovereenkomst hebben afgesloten, worden de provisies overgeheveld naar het Fonds op lange termijn (FLT);
  • voor het afval van het passief wordt het beheer op lange termijn gefinancierd volgens de overeenkomst voor de financiering van de passiva van de sites BP1 en BP2;
  • voor het afval van de kleine producenten, dat NIRAS ophaalt volgens een all-intarifering, worden de nodige provisies aangelegd in de boeken van NIRAS . 

 

Resultaat van het boekjaar 2016

 

De instelling moet het financiële evenwicht bewaren. De kosten die ze maakt, zijn voor rekening van diegenen voor wie ze het beheer waarneemt. De instelling boekte in 2016 een verlies van 1,09 MEUR.Het afval werd in het verleden getransfereerd tegen een prijs die lager was dan de gecumuleerde kosten voor de opslag van geconditioneerd afval  in bunker 4 van gebouw 127 en in gebouw 136.  Eind 2016 bedroeg het gecumuleerde verlies voor dit afval 7,39 MEUR. Het koninklijk besluit van 25 april 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1981 houdende bepaling van de opdrachten en werkingsmodaliteiten van de instelling betreffende de stijving van het fonds op lange termijn, voorziet met name in een afrekening per producent voor het afval uit het verleden, die moet worden afgesloten volgens overeen te komen modaliteiten. Dat koninklijk besluit bepaalt dat de overeenkomsten uiterlijk op 31 december 2018 aangepast moeten zijn. Het gecumuleerde verlies van de instelling zou dus tijdelijk moeten zijn, aangezien het contractuele kader van de opslagactiviteiten moet worden aangepast.

 

Verslag van de commissaris

 

De commissaris Callens, Theunissen & C° bracht een opinie zonder voorbehoud met benadrukking van bepaalde aangelegenheden uit in zijn verslag over de statutaire jaarrekeningen 2016 van NIRAS en de geconsolideerde jaarrekeningen 2016 van NIRAS, haar dochteronderneming Belgoprocess en het ESV EURIDICE.

De balans en de (geconsolideerde) resultatenrekening zijn een verkorte versie van de jaarrekeningen. De volledige jaarrekeningen werden gepubliceerd door neerlegging bij de Nationale Bank van België, overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

 

Verdeling van de exploitatieopbrengsten per taak (in 1000 EUR) - Grafiek 1

 

 

Verdeling van de gecumuleerde investeringen sinds 1983 (in 1000 EUR) - Grafiek 2

 

 

BALANS NIRAS, resultatenrekeningen en geconsolideerde balans NIRAS/BP/EURIDICE

 

Balans NIRAS- ACTIVA

per 31/12/2016 (in 1000 EUR)

 

 

 

Balans NIRAS- PASSIVA

per 31/12/2016 (in 1000 EUR)

 

 

Resultatenrekening NIRAS

per 31/12/2016 (in 1000 EUR)

 

 

 

Geconsolideerde balans NIRAS/BP/EURIDICE - ACTIVA

per 31/12/2016 (in 1000 EUR)

 

 

 

Geconsolideerde balans NIRAS/BP/EURIDICE - PASSIVA

per 31/12/2016 (in 1000 EUR)

 

 

 

Geconsolideerde resultatenrekening NIRAS/BP/EURIDICE

per 31/12/2016 (in 1000 EUR)

 

2016

Belangrijke datums