JUNI

België voorziet zich van een Nationaal Programma voor het beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval

België voorziet zich van een Nationaal Programma voor het beheer van verbruikte splijstof en radioactief afval

NIRAS werkte actief mee aan de werkzaamheden van het Comité van het Nationale Programma, die hebben geleid tot de opstelling van de eerste uitgave van het Nationale Programma voor het beheer van verbruikte splijtstof en radioactief.

Bij de wet van 3 juni 2014, die artikel 179 van de wet van 8 augustus 1980 aanpast, in overeenstemming met de bepalingen van de Europese richtlijn 2011/70/Euratom tot vastellingen van een communautair kader voor een verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijstof en radioactief afval, werd in het bijzonder een Comité van het Nationale Programma opgericht. Dat comité, dat samengesteld is uit vertegenwoordigers van de Federale overheidsdienst belast met Energie, van NIRAS en van Synatom, de vennootschap die de activiteiten in verband met de kernsplijstofcyclus beheert, werd belast met het opstellen van het Nationale Programma voor het beheer van verbruikte splijtstoffen en radioactief afval.

 
 
 
Elke lidstaat is verplicht een nationaal kader, nationale beleidsmaatregelen en een nationaal programma te ontwikkelen voor het beheer van alle afvalcategorieën, vanaf het ontstaan van het afval tot de definitieve berging ervan.
Philippe Lalieux en Christophe Depaus, NIRAS

 

 

“Volgens de wet is NIRAS belast met het voorstellen van nationale beleidsmaatregelen voor alle afvalcategorieën en voor verbruikte splijtstof. Zodra deze beleidsmaatregelen goedgekeurd zijn door de regering, zullen ze worden uitgevoerd in het kader van veilige en verantwoordelijke beheeroplossingen.”

 

Philippe Lalieux, directeur Langetermijnbeheer van NIRAS

Het Nationale Programma werd vastgelegd bij een besluit vastgesteld na overleg in de ministerraad, na raadpleging van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. Het Nationale Programma moet regelmatig worden bijgewerkt en telkens wanneer een nationale beleidsmaatregel wordt aangenomen of gewijzigd door de regering.

Veel thema's die in het Nationale Programma voor het beheer van verbruikte splijstof en radioactief afval worden behandeld, hebben uiteraard te maken met de wettelijke bevoegheden van NIRAS. Dat is de reden waarom NIRAS heel actief heeft meegewerkt aan de voorbereiding ervan en in het bijzonder instond voor het secretariaat van het comité, zoals de wet het bepaalt.

 

De eerste uitgave van het Nationale Programma werd goedgekeurd door de ministerraad van 30 juni 2016 en ter kennis gebracht van de Europese Commissie in de zomer van 2016. Deze eerste uitgave bevat geen enkel nieuw normatief element. Ze geeft een volledig overzicht van de bestaande beleidsmaatregelen en beheermethodes op 31 december 2014, zowel voor verbruikte splijtstof als voor courant radioactief afval, zonder daarbij de bijzondere probleemgevallen van het radiumhoudende afval (afval besmet met radium), het NORM-afval (natuurlijke radioactieve materialen) en nieuwe afvaltypes te vergeten.

De volledige tekst van de eerste uitgave van het Nationale Programma kan worden geraadpleegd op de website van de Federale overheidsdienst Economie.

 

Christophe Depaus van NIRAS:

“Het nationale programma behandelt de bestaande beheeroplossingen, de doelstellingen en de belangrijkste stappen in het beheer op korte, middellange en lange termijn. ”