Een gemotiveerde ploeg met gedeelde waarden

een gemotiveerde ploeg met gedeelde waarden

drie generaties werken zij aan zij

Het beheer van het menselijke kapitaal blijft voor NIRAS een zeer strategische activiteit waaraan bijgevolg blijvend aandacht wordt geschonken. In een kleine sector als de nucleaire sector, die de geplande stillegging van de kerncentrales voorbereidt, is het belangrijk dat NIRAS de juiste talenten kan aantrekken om haar opdrachten uit te voeren en ze in dienst kan houden. Om dat doel te bereiken, voert zij een dynamisch humanresourcesbeleid.

 

Om zich voor te bereiden op de grote uitdagingen van de komende jaren (ingebruikneming van de oppervlaktebergingsinstallatie voor het afval van categorie A, uitvoering van een beleid voor het langetermijnbeheer van het afval van de categorieën B en C, ontmanteling van de kerncentrales ...), tracht NIRAS nu al hooggekwalificeerd personeel aan te trekken in de zeer diverse competentiedomeinen die nodig zijn voor de uitoefening van haar wettelijke opdrachten en haar netwerk van deskundigen in diezelfde domeinen te ontwikkelen. Het personeelsbestand van NIRAS heeft zich de afgelopen jaren bijgevolg sterk ontwikkeld. Niet minder dan drie generaties werken dagelijks mee aan de activiteiten van NIRAS (zie leeftijdspiramide). Om de integratie van de talrijke nieuwe medewerkers te bevorderen, werd in 2016 een meer aangepast welkomsttraject ingevoerd. Daarnaast werd een nieuw peterschapsproject ontwikkeld.

 

DRIE GENERATIES WERKEN ZIJ AAN ZIJ

 

 

De toename van het personeel is dermate groot dat NIRAS in 2016 een studie heeft laten uitvoeren om na te gaan of het gebouw dat momenteel de zetel van de instelling huisvest aangepast is aan de geplande groei van het personeelsbestand. Na afloop van deze studie heeft de raad van bestuur van de instelling beslist de zetel van NIRAS in het huidige gebouw te behouden, maar diverse herinrichtingswerken te laten uitvoeren om plaats vrij te maken, in het bijzonder door alle verdiepingen van het gebouw, waarvan sommige voorheen aan externe firma’s waren verhuurd, volledig zelf in gebruik te nemen.

Om de operationele taken met de nodige autoriteit te kunnen uitvoeren, werd in september 2016 een tussenliggende hiërarchie ingevoerd. Het operationele beheer van bepaalde entiteiten wordt voortaan uitgevoerd door managers, onder het gezag van de betrokken directeur.. Zo werden vier managers aangesteld, namelijk voor Erkenningen en Acceptatiecriteria, RD&D, Asset Life Cycle, en voor Industriële Activiteiten en Nucleaire Passiva.

 

HET TOTALE AANTAL WERKNEMERS

Op 31 december 2016 telde het vaste kader van de instelling 123 personeelsleden, van wie 118 voltijdse medewerkers (59 Nederlandstalige en 59 Franstalige) en 5 deeltijdse medewerkers
(1 Nederlandstalige en 4 Franstalige). Eind 2016 telde het tijdelijke kader 13 medewerkers.

Op 13 mei 2016 besliste de raad van bestuur, in beperkte buitengewone zitting, de heer Marc Demarche te benoemen tot directeur-generaal van NIRAS, met ingang van 1 juni 2017, ter opvolging van Jean-Paul Minon.