JUNI

Oprichting van een nieuw fonds voor de financiering van projecten die de lokale gemeenschappen ten goede komen

Oprichting van een nieuw fonds voor de financiering van projecten die de lokale gemeenschappen ten goede komen

Het Lokaal fonds werd opgericht in juni 2016, in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de gemeenten Dessel en Mol en van de lokale partnerschappen. Het Lokaal fonds, dat bestemd is om projecten te financieren die de lokale gemeenschappen ten goede komen, was één van de voorwaarden die gekoppeld werden aan de aanvaarding van een oppervlaktebergingsinstallatie.

Met de oprichting van het Lokaal fonds op 3 juni 2016 werd een grote stap gezet in de realisatie van de bijbehorende voorwaarden voor het geïntegreerde oppervlaktebergingsproject voor afval van categorie A (laag- en middelactief kortlevend afval) in Dessel. De plaatselijke gemeenschappen van Dessel en Mol hadden de bouw van een bergingssite op het grondgebied van hun gemeenten aanvaard op verschillende voorwaarden, die onder meer betrekking hebben op de nucleaire veiligheid, respect voor het leefmilieu, het behoud van de nucleaire knowhow in de regio, het behoud van de tewerkstelling, de voortzetting van het overleg en de medewerking van de lokale gemeenschappen aan het bergingsproject, en het beheer van de kennis. De oprichting van een speciaal fonds voor de financiering van projecten die een meerwaarde voor de plaatselijke gemeenschappen vormen, maakte deel uit van de bijbehorende voorwaarden.

 

“De raad van bestuur zal een strategische visie opmaken waarin hij concreet beschrijft wat hij met het Lokaal Fonds wil bereiken. Ook het beheerreglement, dat de regels vastlegt om het fonds te beheren, wordt momenteel uitgewerkt. Daarin wordt onder andere de werkwijze beschreven om projecten en activiteiten te selecteren voor steun. En er is ook nog heel wat administratief werk aan de winkel: ons secretariaat moet worden opgestart, er moeten rekeningen worden geopend … Omdat er nog zoveel moet gebeuren, komen we elke maand samen.”

Roel Mermans, voorzitter van de raad van bestuur en bestuurder namens STORA

 De raad van bestuur van het Lokaal fonds

 

Het Lokaal fonds, dat door de wet van 29 december 2010 ingesteld werd, is verwant met een Nobelfonds. Het zijn de interesten van de beleggingen van het fonds, en niet het startkapitaal, die gebruikt zullen worden om de projecten te financieren, waardoor het fonds eeuwigdurend zal zijn. Zoals de wet van december 2010 het bepaalt, nam het Lokaal fonds de vorm aan van een stichting. De eerste bestuurders werden benoemd en de statuten werden vastgesteld bij notariële akte. 

 

De praktische organisatie van het Lokaal fonds moet nog worden uitgewerkt, maar men weet al dat het over drie compartimenten zal beschikken:

  • het compartiment ‘thesaurie’, dat het startkapitaal zal ontvangen en dat beheerd zal worden door een investeringscomité;
  • het compartiment ‘Dessel’, dat de ontvangsten van het fonds voor de financiering van de activiteiten van de stichting in verband met de gemeente Dessel zal ontvangen en beheerd zal worden door het uitvoerend comité Dessel;
  • het compartiment ‘Mol’, dat de ontvangsten van het fonds voor de financiering van de activiteiten van de stichting in verband met de gemeente Dessel zal ontvangen en beheerd zal worden door het uitvoerend comité Mol.

Het startkapitaal zal komen uit het Fonds op middellange termijn, dat ook opgericht werd door de wet van 29 december 2010 om het sociaaleconomische luik van het geïntegreerde oppervlaktebergingsproject te financieren. Dat startkapitaal zal tussen 90 en 110 miljoen EUR2010 bedragen.

 

 “Het fonds wordt gevuld wanneer NIRAS de nucleaire vergunning heeft gekregen.”

Rudy Bosselaers, NIRAS

De stichting van het Lokaal Fonds werd afgesloten met een rondetafelconferentie.

 

Wat doen de Uitvoerende Comités?

Het Uitvoerend Comité Dessel en het Uitvoerend Comité Mol staan in voor de voorbereiding, selectie en evaluatie van de ingediende projecten en activiteiten. Dessel en Mol kunnen los van elkaar beslissen welke projecten en activiteiten financiële steun krijgen. Ze zullen elk hun eigen klemtonen leggen, afhankelijk van de noden in de gemeenten. De  comités leggen hun selectie voor aan de raad van bestuur. Die kan in uitzonderlijke gevallen projecten en activiteiten weigeren: als ze niet overeenstemmen met het doel van de Stichting of met het strategische plan en het jaarlijkse actieplan van het comité, of wanneer het budget overschreden wordt.